Нострификация диплома в Украине


Нострификация иностранных дипломов — признание, уровня иностранного образования в Украине (т. е. к примеру: техническое образование, полученное в Ираке, приравнивается к техническому образованию, полученному в Украине).

Формально владелец иностранного диплома не имеет соответствующего образования применительно к стране пребывания.

С данной проблемой - подтверждения документа о своем образовании, столкивается каждый, кто приехал в другую страну с целью работы или обучения.

В Украине нострификацию зарубежных дипломов осуществляет Министерство образования и науки.

Консультации по телефонам: +38(067) 484-91-77; +38(063) 793-2929. e-mail: apostille@list.ru 


Для нострификации необходимо:


- легализировать документы для использования на территории Украины (т. е. 
в зависимости от страны: апостиль, консульская легализация или перевод с нотариальной заверкой );
- справка с учебного заведения, подтверждающая факт обучения;
- документ, подтверждающий легальность нахождения в стране обучения (копия паспорта гражданина иностранного государства, отметки в паспорте о пересечении границы или справка с места жительства в стране обучения);
- копия документа, подтверждающего аккредитацию учебного заведения (Свидетельство или Лицензия, выданные Министерством образования иностранного государства)
Важно: Апостиль должен быть проставлен на оригиналах образовательных документов.

Примерные сроки для нострификации: 1 — 4 месяца с момента оплаты услуг Министерства образования.

Итого перечень документов, которые необходимо предоставить в МОН Украины:
оригинал Вашего диплома об образовании (остаётся у Вас)
оригинал Приложения к Вашему диплому (остаётся у Вас)
нотариально заверенный перевод Вашего диплома на украинский язык (отдаётся, но потом возвращается вместе со справкой)
нотариально заверенный перевод приложения к Вашему диплому на украинский язык (отдаётся в МОН, но потом возвращается вместе со справкой)
паспорт (остаётся у Вас)
ксерокопия паспорта (отдаётся)
оригинал свидетельства о рождении (остаётся у Вас)
ксерокопия свидетельства о рождении (отдаётся)
оригинал свидетельства о браке (если есть) (остаётся у Вас)
ксерокопия свидетельства о браке (если есть) (отдаётся)
заявление на процедуру проведения нострификации

ходатайство от учебного заведения, где планируется продолжение образования;

Ниже приведена информация с сайта МОН Украины:
ПОЛОЖЕННЯ
про визнання іноземних документів
про освіту
1. Положення про визнання іноземних документів про освіту
(далі - Положення) розроблено відповідно до Закону України "Про
ратифікацію Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в
Європейському регіоні" ( 1273-14 ), Законів України "Про освіту"
( 1060-12 ), "Про вищу освіту" ( 2984-14 ).
2. Цим Положенням визначаються правові та організаційні
основи визнання в Україні іноземних документів про освіту з метою
забезпечення прав громадян, що здобули освіту в іноземних
державах, на продовження освіти та професійну діяльність
відповідно до законодавства України.
3. Це Положення поширюється на іноземні документи про освіту:
а) видані навчальними закладами, що визнані органами
державної влади країни, якій належить навчальний заклад, та
країни, на території якої здійснюється освітня діяльність цього
навчального закладу;
б) отримані за програмами (планами), що визнані органами
державної влади країни, якій належить навчальний заклад, та
країни, на території якої здійснюється освітня діяльність цього
навчального закладу.
4. Визнання іноземних документів про освіту здійснюється
Міністерством освіти і науки України.
Міністерствами і відомствами, яким підпорядковані навчальні
заклади, проводиться робота, пов'язана з установленням
еквівалентності атестатів і дипломів, міжнародним визнанням
навчальних курсів, кваліфікацій.
Організаційне забезпечення процедури визнання здійснюється
Державною акредитаційною комісією.
5. Визнання іноземних документів про освіту здійснюється за
заявою громадянина (далі - заявник), поданою до Міністерства
освіти і науки України.
До заяви додаються:
а) оригінал та копія документа про освіту;
б) оригінал та копія додатка до документа про освіту, в якому
зазначається інформація про форму та терміни навчання, систему
оцінювання знань, перелік навчальних дисциплін (предметів),
загальний (тижневий) обсяг аудиторних та самостійних годин
(кредитів), кількість семестрів, навчальних тижнів, практик,
курсових, випускних робіт, анотації програм з професійно
орієнтованих дисциплін; інші компоненти навчального процесу;
в) документ державного центрального органу управління освітою
іноземної країни про визнання (акредитацію) навчального закладу та
навчальної програми (плану) органами державної влади країни, якій
належить навчальний заклад, та країни, на території якої
здійснюється освітня діяльність цього навчального закладу;
г) документ державного центрального органу управління освітою
іноземної країни про права (академічні та професійні), які
надаються власнику документів органами державної влади країни,
якій належить навчальний заклад, що видав документи;
ґ) копії документів про попередню освіту;
д) клопотання від навчального закладу, установи, де
планується продовження освіти (для іноземців);
е) документ, що засвідчує особу заявника;
є) документ про оплату процедури визнання.
Документ, що засвідчує особу, та оригінали іноземних
документів про освіту після прийняття заяви про визнання
повертаються заявнику.
6. Документи про освіту та інші іноземні документи, що
подаються заявником, легалізуються та перекладаються на українську
мову відповідно до законодавства України.
Без легалізації (із засвідченням нотаріусом України вірності
копій та перекладу) документи приймаються у випадках, передбачених
законодавством та міжнародними договорами України.
7. Після подання заявником документів для визнання від
компетентних офіційних органів іноземних держав Міністерством
освіти і науки можуть витребуватись додаткові відомості про
достовірність та правомірність видачі поданих документів.
8. Копії поданих для визнання документів після перевірки
передаються Міністерством освіти і науки до Державної
акредитаційної комісії.
9. Державною акредитаційною комісією забезпечується
організація та проведення нострифікаційної експертизи.
Нострифікаційна експертиза здійснюється експертами (не більше
трьох осіб) зі складу працівників органів управління освітою,
акредитованих (атестованих) навчальних закладів, наукових установ
чи організацій, які мають відповідну освіту та кваліфікацію,
практичний досвід роботи, володіють необхідними знаннями і
навичками.
Оплата праці експерта здійснюється Державною акредитаційною
комісією за ставками погодинної оплати праці професора за
проведення навчальних занять зі студентами вищих навчальних
закладів III - IV рівнів акредитації з розрахунку трьох годин за
проведення однієї експертизи.
10. Нострифікаційною експертизою:
а) встановлюється відповідність поданих іноземних документів
про освіту документам, еквівалентність яких визначена міжнародними
договорами України, і визначаються ( при необхідності) найбільш
наближені за змістом освіти напрям або спеціальність, за якими
може бути визнаним в Україні іноземний документ про освіту;
б) визначається рівноцінність прав, що надаються власнику
іноземного документа про освіту, правам, що надаються відповідним
українським документом про освіту;
в) проводиться порівняльний аналіз змісту навчальної програми
(плану), за якою виданий іноземний документ про освіту, зі змістом
навчальних програм (планів), за якими видаються документи
державного зразка про освіту в Україні;
г) визначаються відповідний напрям (спеціальність), освітній,
освітньо-кваліфікаційний рівні, за якими можливе визнання в
Україні іноземного документа про освіту;
ґ) визначається кількість навчальних дисциплін, відсутність
яких у змісті іноземної освіти унеможливлює продовження освіти чи
працевлаштування заявника за фахом в Україні;
д) визначаються додаткові умови заявнику (додаткове навчання,
тести на компетентність тощо), виконання яких дозволить
компенсувати відсутність указаних вище дисциплін та визнати
іноземний документ про освіту в майбутньому.
За результатами експертизи складається висновок експертів,
який разом з іншими документами Державною акредитаційною комісією
передається до Міністерства освіти і науки України.
11. Міністерством освіти і науки на підставі поданих
документів приймається одне із таких рішень:
а) про визнання іноземного документа про освіту, якщо
визначено відповідний зміст освіти (напрям, спеціальність,
освітній, освітньо-кваліфікаційні рівні), установлена
рівноцінність прав, що надаються власникам іноземного та
українського документів про освіту, або міжнародним договором
встановлено відповідність (еквівалентність) іноземного документа
про освіту документу про освіту України;
б) про умовне визнання іноземного документа про освіту, якщо
визначено відповідний освітній, освітньо-кваліфікаційні рівні,
напрям, спеціальність, установлена рівноцінність прав, що
надаються власникам іноземного та українського документів про
освіту, але у змісті іноземної освіти відсутні навчальні
дисципліни (в межах обсягу 540 годин), що унеможливлюють
продовження освіти чи працевлаштування за фахом заявника в
Україні;
в) про відмову у визнанні іноземного документа про освіту,
якщо зміст та рівень освіти, за якою видано іноземний документ,
недостатні для встановлення відповідності.
12. Міністерством освіти і науки на підставі рішення про
визнання видається довідка про визнання іноземного документа про
освіту.
13. Рішення Міністерства освіти і науки про відмову у
визнанні та про умовне визнання повідомляються заявнику письмово
із зазначенням причин відмови та додаткових умов, виконання яких
дозволить визнати іноземний документ про освіту в майбутньому.
14. У випадку встановлення недостовірності інформації,
зазначеної у поданих іноземних документах про освіту, прийняття
рішення про визнання цих документів унеможливлюється і відомості
передаються органам прокуратури.
15. Процедура визнання в Україні іноземних документів про
освіту здійснюється протягом 1 - 4 місяців з часу надходження усіх
необхідних документів. У випадку їх відсутності заявнику
повідомляються причини затримки розгляду справи.
16. Рішення Міністерства освіти і науки можуть бути оскаржені
в судовому порядку відповідно до законодавства України.
17. Плата за організаційне забезпечення процедури визнання
вноситься заявником на рахунок Державної акредитаційної комісії
відповідно до кошторису на договірній основі.
18. Якщо міжнародними договорами про взаємовизнання
документів про освіту встановлюються інші правила визнання, то
застосовуються правила міжнародних договорів, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Начальник управління
ліцензування, акредитації
та нострифікації В.І.Домніч


Інформація щодо визнання документів
1. Здійснення процедури визнання.
Категорії документів, які не підлягають процедурі визнання.

Просимо уважно ознайомитися з усією інформацією!

Для здійснення процедури визнання іноземного документа про освіту Вам необхідно:

Перевірити, чи Ваші освітні документи підлягають процедурі визнання (див. Категорії документів, до яких не застосовується процедура визнання)


1. Підготувати документи, зазначені у Переліку документів, які необхідно підготувати для процедури визнання іноземних документів про освіту.

2. Надіслати вказані нижче документи на адресу Міністерства освіти і науки України (01135, м. Київ, просп. Перемоги, 10) листом із повідомленням (увесь пакет документів скріпити).


1) Заяву на здійснення процедури визнання (зразок див. в розділі зразок заяви на здійснення процедури)

2) Нотаріально засвідчені копії документів про освіту (фотокопії легалізованих (за необхідності) оригіналів документів про освіту, засвідчуються нотаріусом України та скріплюються з перекладами українською мовою, які теж засвідчені нотаріусом України). Додаток до документа про освіту складений російською мовою може подаватися без перекладу, але лише із нотаріально засвідченою фотокопією.
Нотаріальне засвідчення може здійснюватись як державними, так і приватними нотаріусами України.

3) Документ, виданий державним центральним органом управління освітою (Міністерством освіти або відповідною структурою) іноземної країни про визнання (акредитацію) навчального закладу та навчальної програми (плану), за котрими здійснювалося Ваше навчання протягом усього його періоду. Якщо навчання відбувалося у філії на території іншої країни, Вам необхідно подати ліцензію на здійснення освітніх послуг цією філією, видану органами державної влади країни, якій належить навчальний заклад, та країни, на території якої здійснюється освітня діяльність цього навчального закладу на увесь період навчання.

4) Довідка з навчального закладу або органу управління освітою про академічні та професійні права, що надаються цим дипломом його власнику у країні, якою видано документ про освіту (якщо додаток до диплома не містить подібної інформації).

5) Документ, що засвідчує законодавчі підстави Вашого перебування на території іноземної держави за увесь період отримання освітніх послуг (паспорт іноземного громадянина, документи про реєстрацію в ОВІР, карти побуту тощо).

6) Копії документів про попередню освіту, якщо вона є складовою освіти, документ про яку подається для визнання, або може вплинути на результати визнання;

7) Копія документа, що засвідчує особу заявника (паспорт, посвідка на тимчасове перебування).

3. Після перевірки спеціалістами Державної акредитаційної комісії України, надісланого Вами пакету документів, Ви будете запрошені на особистий прийом по телефону протягом місяця від часу реєстрації Ваших документів у канцелярії ДАК, або отримаєте лист із відповідною до ситуації інформацією.

4. Інформація щодо поданих нострифікаційних справ надається спеціалістами ДАК у телефонному режимі в усі дні з 9:00 до 13:00 за телефонами: 8 (044) 277-37-53, 454-98-06.

Оригінали документів не надсилаються поштою, а подаються безпосередньо під час особистого прийому!

Відповідальність за оформлення пакету документів покладається на заявника.

5. Документи для визнання може подавати їх власник або інша особа за нотаріальним дорученням.

6. Подання для визнання освітніх документів іноземних громадян, котрі отримали запрошення на навчання від ВНЗ України, здійснюється представниками адміністрації цих навчальних закладів за клопотанням від НЗ і також за умови попереднього запису.

Категорії документів, які не підлягають процедурі визнання:

Документи, видані в період СРСР.
Документи, видані навчальними закладами, освітні послуги яких надаються філіями, що розташовані на території інших держав та не мають ліцензії Міністерства освіти країни, якій належить ця філія та країни, на території якої вона розташована.
Документи, визнання яких не передбачено двосторонніми міжурядовими Угодами.

--------------------------------------------------------------------------------

2. Перелік документів, які необхідно підготувати для процедури визнання

Заява на здійснення процедури визнання (зразок див. в розділі зразок заяви на здійснення процедури
Оригінал легалізованого (за необхідності) документа про освіту.
Оригінал легалізованого (за необхідності) додатка до документа про освіту (або документа, який виконує його функцію) із зазначенням пройдених навчальних курсів, навчальних дисциплін, кількості годин/модулів/кредитів та інших складових навчального процесу.
Нотаріально засвідчені копії документів про освіту (фотокопії легалізованих (за необхідності) оригіналів документів про освіту, засвідчуються нотаріусом України та скріплюються з перекладами українською мовою, які теж засвідчені нотаріусом України). Копія додатка до документа про освіту, складеного російською мовою, може подаватися без перекладу (лише нотаріально засвідчена фотокопія).
Нотаріальне засвідчення може здійснюватись як державними, так і приватними нотаріусами України.
Документ, виданий державним центральним органом управління освітою (Міністерством освіти або відповідною структурою) іноземної країни про визнання (акредитацію) навчального закладу та навчальної програми (плану), за котрими здійснювалося Ваше навчання протягом усього його періоду. Якщо навчання відбувалося у філії на території іншої країни, Вам необхідно подати ліцензію на здійснення освітніх послуг цією філією, видану органами державної влади країни, якій належить навчальний заклад, та країни, на території якої здійснюється освітня діяльність цього навчального закладу на увесь період навчання заявника.
Довідка з навчального закладу або органу управління освітою про академічні та професійні права, що надаються цим дипломом його власнику у країні, якою видано документ про освіту (якщо додаток до диплома не містить подібної інформації).
Документ, що засвідчує законодавчі підстави Вашого перебування на території іноземної держави за увесь період отримання освітніх послуг (паспорт іноземного громадянина, документи про реєстрацію в ОВІР, карти побуту тощо).
Копії документів про попередню освіту, якщо вона є складовою освіти, документ про яку подається для визнання, або може вплинути на результати визнання.
Оригінал та копія документа, що засвідчує особу заявника (паспорт, посвідка на тимчасове перебування).
* Особи, які отримали запрошення на навчання від ВНЗ України, повинні надати копію цього запрошення.

* Для подання до визнання академічної довідки, крім зазначених вище документів, заявник повинен подати довідку від навчального закладу, у якому відбувалося навчання, де зазначено за який період він повністю був атестований та на який курс переведений.

Детальний перелік документів, який потрібно підготувати, залежно від конкретної країни можна знайти у посиланнях по країнах.

Оригінали документів після прийняття заяви повертаються заявнику!


--------------------------------------------------------------------------------

3. Зразок заяви на здійснення процедури визнання

ЗРАЗОК!!

Просимо друкувати заяву українською мовою без виправлень, чітко, розбірливо, відступаючи від краю аркуша!

Виконавчому керівнику
Державної акредитаційної комісії України
Ковальчуку Руслану Леонідовичу

(далі - прізвище, ім'я, по батькові власника документа
зазначається українською мовою відповідно до нотаріального
перекладу запису в документі про освіту)
Достовірна (контактна) адреса українською мовою (поштовий індекс,
область, район, місто, вулиця, будинок, квартира),
телефони (служб., приватн.), факс, електронна пошта заявника
та довіреної особи.

ЗАЯВА

Прошу здійснити процедуру нострифікації документа про освіту (назва документа, серія, N, дата видачі, назва навчального закладу /філіалу/, міста, країни) з метою працевлаштування (вказати назву установи), чи для продовження освіти - вказати назву школи / вищого навчального закладу, а також бажаний рівень освіти: для навчання у __ класі, для здобуття диплома бакалавра або магістра, чи для здобуття другої вищої освіти, чи для навчання в аспірантурі тощо.

При цьому повідомляю, що навчання здійснювалось за__формою навчання (вказати, якою - денною /заочною/ вечірньою/ дистанційною /екстернатною тощо) з _ року по_рік на території (вказати країну) в головному навчальному закладі /чи у представництві /філіалі / за адресою (адреса укр. та іноз. мовами з поштовим індексом, телефонами, факсом, електр. поштою).

Перебування на території іноземної держави під час навчання засвідчую наступними документами: (додаються візові, міграційні, реєстраційні довідки тощо).
Документ про встановлення еквівалентності прошу видати: (необхідно вказати обраний Вами варіант:

а) особисто мені, б) довіреній особі за нотаріальним дорученням, в) іншій особі, паспортні відомості якої будуть вказані у поданій управлінню моїй додатковій заяві).

З умовами та термінами нострифікації мене ознайомлено.

Додаток на ___ арк. (необхідно вказати і пронумерувати перелік документів чи їх копій, що подаються до заяви):

Оригінали документів повернуто.


--------------------------------------------------------------------------------

4. Оплата за надання послуги

Плата за організаційне забезпечення процедури визнання вноситься заявником на рахунок Державної акредитаційної комісії у розмірі 1800 грн або 540 грн (для пільгових категорій громадян України) відповідно до затверджених кошторисів.

Реквізити для оплати надаються спеціалістом безпосередньо під час прийому документів.

Перелік окремих (пільгових) категорій громадян, власників іноземних документів про освіту (додаток до кошторису N 2, затвердженого наказом ДАК від 31.01.08 N 9):

Діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків відповідно до законодавства України.
Інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, інвалідність яких встановлено відповідно до законодавства України.
Особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надано таке право.
Діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах України.
Діти військовослужбовців збройних Сил України, інших військових формувань України, працівників правоохоронних органів України, які загинули під час виконання службових обов'язків.
Особи, яким законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" надане таке право.
Особи, яким Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надане таке право.
Особи, які належать до категорії біженців та переміщених відповідно до законодавства України.

--------------------------------------------------------------------------------

5. Нормативно-правове забезпечення процедури визнання
Конституція України (статті 24, 26).
Закон України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (1994 р.).
Закон України "Про освіту".
Закон України "Про вищу освіту".
Лісабонська Конвенція 1997 р. (Конвенція про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні).
Положення про визнання іноземних документів про освіту (затверджено наказом МОН України від 20.08.2003 N 563).
Двосторонні угоди про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту та вчені звання.
Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями (затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 р. N 507, з урахуванням змін і доповнень).
Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (Гаазька конвенція, 1961 р.).
Указ Президента України від 02.04.1994 р. N 94 "Про Консульський статут України" (ст. 54).
Наказ Міністерства закордонних справ України N від 04.06.2002 р. "Про затвердження інструкції про порядок консульської легалізації офіційних документів в Україні і за кордоном".
Закон України "Про нотаріат".
Наказ Міністерства юстиції України від 03.03.2004 р. за N 83/8882 "Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України".
http://www.mon.gov.ua/main.php?query=nostr/info


Консультации по телефонам: +38(067) 484-91-77; +38(063) 793-2929. e-mail: apostille@list.ru